האתר איננו חייב בהנגשה על פי החוק.
למרות אי חובת ההנגשה יש באתר סרגל נגישות.
אין לעת אתר פיסי הכל נעשה באמצעות משלוח.
על שינויים אעדכן.